معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی: دکتر محمدرضا عباسی

کارشناسان آموزش:
خانم جعفری - خانم فراهانی
تلفن تماس: 29904210